Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van de website www.pers-wereld.nl (hierna: de “Website”).

Door deze Website te bezoeken en/of de op of via deze Website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer en stemt u in met onderstaande voorwaarden en beperkingen. Indien de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, en er een tegenstrijdigheid ontstaat tussen deze Disclaimer en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de Algemene Voorwaarden.

Informatie en communicatie

Pers-Wereld besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar Website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. U aanvaardt dat de website alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op de website op het moment van gebruik (“as is basis”). Pers-Wereld is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de Website aan te passen.

Pers-Wereld is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie. Ook is Pers-Wereld niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van de Website of het onvermogen om de Website te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen.

De Website bevat informatie die van derden afkomstig is en bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze websites heeft Pers-Wereld geen zeggenschap. Pers-Wereld accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze websites en staat niet in voor de eventueel (on)juiste, (on)volledige, (niet) actuele informatie genoemd bij producten, diensten en/of bedrijven (al dan niet rechtstreeks afkomstig van derden).

Pers-Wereld is niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie op de Website. Pers-Wereld heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de dienst wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien. Pers-Wereld zal op geen enkele wijze partij zijn bij een eventuele (koop)overeenkomst tussen u en derden.

Pers-Wereld garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) de Website en Beeldbank, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen – inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij Pers-Wereld en/of haar licentiegevers, met uitzondering van informatie die door u zelf wordt ontsloten via de Website.

Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Pers-Wereld, is het u niet toegestaan om de inhoud van de Website openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruik te maken van de Website en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht. Informatie en beeld mag uitsluitend worden gebruikt voor publicatie met vermelding van URL en bedrijfsnaam.

Melding

Pers-Wereld heeft een procedure vastgesteld door middel waarvan de aanwezigheid op of de toegankelijkheid via de Website van vermeend onrechtmatig materiaal of vermeend onrechtmatige activiteit aan Pers-Wereld kan worden gemeld. Dat kan via het e-mailadres info@pers-wereld.nl.

Pers-Wereld is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het (onrechtmatig) gebruik van de Website. Pers-Wereld is slechts, onder de voorwaarden zoals hieronder aangegeven, gehouden om na ontvangst van een melding onmiskenbaar onrechtmatig materiaal te verwijderen of onmiskenbaar onrechtmatige activiteit stop te zetten.

Pers-Wereld behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van materiaal of stopzetting van een activiteit over te gaan, indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het daarbij geleverde bewijs te twijfelen of indien een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kan Pers-Wereld bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat het betreffende materiaal of de betreffende activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is.

Pers-Wereld zal op geen enkele wijze partij zijn bij een geschil tussen degene die de melding doet en enige derde.

Degene die de melding doet vrijwaart Pers-Wereld tegen iedere aanspraak van derden in verband met de blokkering of verwijdering van materiaal of stopzetting van activiteiten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Pers-Wereld lijdt, nog zal kunnen lijden of die Pers-Wereld dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor rechtsbijstand.

Pers-Wereld respecteert en beschermt de privacy van degene die meldingen doen. Alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van een melding zal altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld en zal alleen gebruikt worden voor het in behandeling nemen van de melding.

Rechtskeuze en -bevoegdheid

Op deze disclaimer en het gebruik van de Website is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van de Website of Beeldbank, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres:

Pers-Wereld
Postbus 1272
3430 BG Nieuwegein