Algemene Voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op elk gebruik van de Dienst van Pers-Wereld, zoals hieronder gedefinieerd.

1. Definities

Account de persoonlijke omgeving die door Gebruiker wordt beheerd en waartoe Gebruiker toegang krijgt na het invoeren van zijn Inloggegevens.
Content alle informatie die Gebruiker op de Beeldbank plaatst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot weblogberichten, artikelen, foto’s, video’s en reacties.
Dienst de dienst die Pers-Wereld, al dan niet tegen betaling, verleent en welke beschreven is op de Website en in artikel 2 van deze Gebruiksvoorwaarden.
Gebruiker natuurlijke of rechtspersoon (in sommige gevallen) een Account heeft aangemaakt en gebruik maakt van een Dienst of Beeldbank van Pers-Wereld.
Gebruiksvoorwaarden deze gebruiksvoorwaarden van Pers-Wereld.
Inloggegevens door Gebruiker te gebruiken persoonsgebonden gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot de Beeldbank.
Intellectuele Eigendomsrechten alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkenrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
Pers-Wereld Pers-Wereld, gevestigd te (3437 KJ) Nieuwegein aan de Meindert Hobbemahage 19, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30228252 en actief op de Website www.pers-wereld.nl. Postadres: postbus 1272, 3430 BG te Nieuwegein.
Overeenkomst iedere overeenkomst met een Gebruiker voor toegang tot en gebruik van de Dienst of Beeldbank.
Partijen Pers-Wereld en Gebruiker gezamenlijk.
Beeldbank de beeldbank is onderdeel van de website www.pers-wereld.nl. Hierop wordt beeld geplaatst van opdrachtgevers welke redacties in Hoge Resolutie kunnen downloaden.
Programmatuur de software die ten grondslag ligt aan de beeldbank en de Dienst.
Website www.pers-wereld.nl en onderliggende pagina‘s

 

2. De Dienst en de Beeldbank

2.1 Pers-Wereld zal zich ten behoeve van Gebruiker inspannen om de Dienst te leveren.
2.2 De Dienst bestaat uit het schrijven en het verzenden van digitale persberichten naar persbestand (ruim 3.500 adressen), afhandeling van persvragen, contact leggen en onderhouden met media, het toesturen digitaal materiaal media, dienst gezamenlijke flyer en website scan. De eigenschappen en prijzen van de verschillende abonnementen zijn op de Website te vinden.
2.3 De Beeldbank bestaat uit afbeeldingen in Hoge Resolutie van opdrachtgevers van Pers-Wereld. Gebruiker kan vanuit deze beeldbank afbeeldingen downloaden en gebruiken in een tijdschrift, magazine, website, blog of forum . Afbeeldingen mogen alleen gebruikt worden onder vermelding van de betreffende link en/of naam van de organisatie.
2.4 Pers-Wereld verleent aan Gebruiker ten behoeve van de Dienst het niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare recht om zich via elektronische weg toegang te verschaffen tot het Platform met het doel om het Platform te gebruiken in het kader van de eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van Gebruiker.
2.5 Indien Pers-Wereld zich aantoonbaar en toerekenbaar niet naar redelijkheid heeft ingespannen om de Dienst te verlenen, zijn de enige rechtsmiddelen van de Gebruiker dat (i) de Gebruiker kan verlangen dat Pers-Wereld zich alsnog naar redelijkheid inspant de Dienst te verlenen, of (ii) de Gebruiker de Overeenkomst kan opzeggen op de voet van artikel 7 van deze Gebruiksvoorwaarden.
2.6 Pers-Wereld garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is, noch dat de Dienst foutloos en/of volledig wordt geleverd. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- en/of telefonieverbinding door virussen of fouten/gebreken. Pers-Wereld is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.
2.7 Pers-Wereld kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de Dienst aanbrengen. Pers-Wereld zal de Gebruiker hierover zo tijdig mogelijk inlichten. Pers-Wereld kan de uitvoering van de Dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de Programmatuur. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is Pers-Wereld niet gehouden specifiek voor de Gebruiker bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Dienst of Programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
2.8 Pers-Wereld is gerechtigd, zonder voorafgaand bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Gebruiker, de Website en/of Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website en/of Dienst.

 

3. Gebruik van de Dienst

3.1 Pers-Wereld sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook uitdrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit, juistheid en volledigheid van de Dienst of de informatie waartoe toegang wordt verkregen met behulp van de Dienst.
3.2 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.
3.3 Pers-Wereld publiceert enkel en alleen persberichten inclusief bijbehorende afbeeldingen na schriftelijke goedkeuring van haar Gebruiker(s). Duplicatie en commercieel gebruik van de afbeeldingen is niet toegestaan.
3.4 Pers-Wereld geeft geen enkele garantie en accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de door de Gebruikers goedgekeurde Content.
3.5 Pers-Wereld accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schending van de Auteurswet door Gebruiker.
3.6 Pers-Wereld is niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook, genomen op basis van de Content en/of de Website. Pers-Wereld heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de Dienst tussen de Gebruikers wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien. Pers-Wereld zal op geen enkele wijze partij zijn bij een eventuele (koop)overeenkomst tussen derden en de Gebruiker en staat niet in voor de eventueel (on)juiste, (on)volledige, (niet) actuele informatie genoemd bij producten, diensten en/of bedrijven (al dan niet rechtstreeks afkomstig van derden).
3.7 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de activiteiten, waaronder het plaatsen van Content, die hij via de Dienst verricht. Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden mogen die activiteiten, waaronder mede het plaatsen van Content, niet:

a. op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
b. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen het Platform, de Website en/of de Programmatuur van Pers-Wereld te omzeilen;
c. onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van de Beeldbank, de Website en/of de Programmatuur leggen of de functionaliteit(en) van de Dienst belemmeren;
d. bestaan uit het aannemen van een valse identiteit of het ten onrechte suggereren betrokken te zijn bij Pers-Wereld;
e. in strijd zijn met enige geldende wet- en regelgeving;
f. in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden, het Privacy Reglement of enig ander juridisch document dat van toepassing is verklaard middels deze Gebruiksvoorwaarden;
g. inbreuk maken op rechten van Pers-Wereld of derden, waaronder Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
h. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
i. de belangen en goede naam van Pers-Wereld schaden.
3.8 Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 3.5 garandeert Gebruiker dat hij geen Content via de Dienst zal verspreiden:

a. die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend is;
b. oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
c. die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
d. die naar de mening van Pers-Wereld in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
e. waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
f. waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
g. waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden.
h. die op enig andere wijze als indiscreet of incorrect wordt bevonden, ter bevinding van Pers-Wereld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot petities, ongeautoriseerde club lidmaatschappen, liefdadigheid initiatieven, piramide spelen, bevorderen van criminaliteit, loterijen, wedstrijden, of foto’s of beeltenis van anderen zonder zijn of haar toestemming.
3.9 Gebruiker vrijwaart Pers-Wereld voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de Content inbreuk maakt op enig geldend (Intellectueel Eigendoms-)recht van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit het handelen van Gebruiker in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden. Alle door Pers-Wereld gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door Gebruiker worden vergoed.
3.10 Op de Website worden nadere voorwaarden gesteld waaronder de Gebruiker gebruik kan maken van de Dienst. Deze nadere voorwaarden hebben onder meer betrekking op de wijze waarop Content kan worden aangemaakt en geplaatst.

 

4. Account

4.1 Om van de Beeldbank gebruik te kunnen maken om afbeeldingen te uploaden of downloaden in Hoge Resolutie formaat moet de Gebruiker een Account aanmaken. Indien geen schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten tussen Pers-Wereld en de Gebruiker, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat Pers-Wereld de Inloggegevens die behoren bij de Account ter beschikking stelt aan de Gebruiker. Gebruiker gaat bij het aanmaken van een Account akkoord met de meest recente Algemene Voorwaarden van Pers-Wereld.
4.2 Gebruiker staat er jegens Pers-Wereld voor in dat de informatie die bij het aanmaken of wijzigen van de Account verstrekt wordt compleet, waarheidsgetrouw, juist en actueel is.
4.3 De Gegevens die Gebruiker tijdens en na het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en worden verwerkt in overeenstemming met het Privacy Reglement.
4.4 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de Inloggegevens. Gebruiker is dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. Pers-Wereld mag ervan uitgaan dat Gebruiker ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de aan haar toebehorende Inloggegevens. Zodra Gebruiker weet of reden heeft om te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden moet Gebruiker Pers-Wereld daarvan onverwijld op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, waaronder het wijzigen van de Inloggegevens.

 

5. Intellectuele Eigendomsrechten

5.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de Beeldbank en de Programmatuur, met uitzondering van de Content, berusten bij Pers-Wereld of haar licentiegevers.
5.2 Onder de voorwaarden die in deze Algemene Voorwaarden zijn gesteld, verleent Pers-Wereld Gebruiker een beperkte, niet-exclusieve, niet overdraagbare, niet sublicentieerbare licentie om de Website, de Beeldbank en de Programmatuur te gebruiken, voor zover dat noodzakelijk is voor het gebruik van de Dienst en voor de duur van de Overeenkomst.
5.3 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
5.4 Onder de voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoudt Gebruiker in beginsel de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Content. Gebruiker erkent en stemt ermee in dat hij door het beschikbaar stellen/uploaden van Content automatisch aan Pers-Wereld een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om de Content te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden, openbaar te maken en/of op enige andere wijze ter beschikking te stellen voor zover dat noodzakelijk is voor het aanbieden van de Dienst zowel tijdens als ná het einde van de Overeenkomst.
5.5 Pers-Wereld behoudt zich het recht voor om Content in te korten of te wijzigen. Ook behoudt zij zich het recht voor om, voor welke reden dan ook, zonder nadere berichtgeving en zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding en/of restitutie, en/of aansprakelijkheid van Pers-Wereld, Content te verwijderen of de Account van Gebruiker (tijdelijk) af te sluiten, met name, maar niet beperkt tot, gevallen waarin Gebruiker artikel 3 schendt, onverminderd het recht nadere rechtsmaatregelen te nemen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het verstrekken van de persoonsgegevens van Gebruiker aan derden.
5.6 Gebruiker zal Pers-Wereld onverwijld op de hoogte stellen van enige inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Pers-Wereld dan wel enig ander onrechtmatig gebruik van de Website, het Platform en de Programmatuur.
5.7 Uitsluitend Pers-Wereld zal bij (dreigende) inbreuken door derden op haar Intellectuele Eigendomsrechten bepalen of zij al dan niet (rechts)maatregelen zal treffen tegen de inbreukmaker(s). In geen geval is Pers-Wereld hiertoe jegens Gebruiker verplicht.

 

6. Prijs en betaling

6.1 Afhankelijk van het gekozen dienst of pakket, kan de Gebruiker de Dienst of Beeldbank gratis dan wel tegen betaling afnemen. De prijs voor het gebruik van de Dienst en de Beeldbank is afhankelijk van het abonnement dat Gebruiker kiest. De bijbehorende prijzen van abonnementen en pakketten zijn in te zien via www.pers-wereld.nl. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
6.2 Pers-Wereld is gerechtigd schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen aan te passen. Indien Gebruiker niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Gebruiker gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
6.3 Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website. Indien een periodieke betaling is overeengekomen, en/of niet per automatisch incasso wordt of kan worden betaald, betaalt de Gebruiker binnen de termijn die op de factuur is vermeld. Indien geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling door de Gebruiker binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum..
6.4 Indien na het verstrijken van deze termijn door de Pers-Wereld nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is Gebruiker direct in verzuim, zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is Gebruiker rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
6.5 Indien Gebruiker na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Pers-Wereld de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door Pers-Wereld gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, ten laste van Gebruiker. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 500,- excl. BTW.
6.6 Klachten met betrekking tot facturen en/of de Dienst of de Beeldbank schorten de betalingsverplichtingen van Gebruiker niet op.

 

7. Duur en beëindiging

7.1 De Overeenkomst is van toepassing op schriftelijke overeengekomen opdrachten tussen Pers-Wereld en Gebruiker. Persberichten en bijbehorende afbeelding(en), worden minimaal 6 maanden getoond op www.pers-wereld.nl, tenzij anders overeengekomen en/of indien Pers-Wereld de Gebruiker hiervan schriftelijk op de hoogte stelt.
7.2 Pers-Wereld wijst Gebruiker er op dat hij geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld artikel 7:46d lid 1 BW. De Dienst wordt door Pers-Wereld namelijk direct met instemming van Gebruiker uitgevoerd, zoals bedoeld in artikel 7:46i lid 5 onder 1 BW.
7.3 Pers-Wereld behoudt zich het recht voor om, indien het daartoe gronden aanwezig acht, zonder nadere berichtgeving en zonder schadeplichtig te worden, de Account van Gebruiker (tijdelijk of blijvend) af te sluiten en/of de Overeenkomst schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand op te zeggen, met name, maar niet beperkt tot, gevallen waarin de Gebruiker naar mening van Pers-Wereld een van de bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden schendt, onverminderd het recht van Pers-Wereld om nadere rechtsmaatregelen te nemen en/of haar recht op schadevergoeding.
7.4 Elke Partij is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere Partij, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere Partij.
7.5 Ontbinding van de Overeenkomst is slechts geoorloofd na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, tenzij anders bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.
7.6 In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaan making plaats van hetgeen Pers-Wereld reeds heeft geleverd en/of heeft verricht. Bedragen die Pers-Wereld vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Pers-Wereld ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
7.7 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht van Gebruiker om de Dienst of Beeldbank te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. Pers-Wereld verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk het Account. Pers-Wereld blijft gerechtigd om alle Content die Gebruiker op het Platform heeft geplaatst te gebruiken zoals bepaald in art. 5.4. Na het einde van de Overeenkomst zal Pers-Wereld echter op het eerste verzoek van Gebruiker alle Content die Gebruiker op het Platform heeft geplaatst verwijderen of anonimiseren. Pers-Wereld is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige Content aan Gebruiker te verstrekken en/of te converteren.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1 Pers-Wereld aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
8.2 Indien Pers-Wereld aansprakelijk is jegens de Gebruiker voor schade uit welke hoofde dan ook, is Pers-Wereld uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van een aan Pers-Wereld toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van de vergoedingen die Pers-Wereld gedurende een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen van de Gebruiker. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan EUR 1.000,- (duizend Euro) bedragen.
8.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. materiële schade aan zaken;
b. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht;
c. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.
8.4 Iedere aansprakelijkheid van Pers-Wereld voor andere dan directe schade, zoals beschreven in artikel 8.3, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.
8.5 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Pers-Wereld zelf en/of haar leidinggevenden.
8.6 De aansprakelijkheid van Pers-Wereld wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Gebruiker haar onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de toerekenbare tekortkoming wordt gesteld, en Pers-Wereld ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen, behoudens in geval van een blijvende toerekenbare tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Pers-Wereld in staat is adequaat te reageren.
8.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Pers-Wereld meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Pers-Wereld vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

 

9. Overmacht

9.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Pers-Wereld indien sprake is van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van de Dienst cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Pers-Wereld, tekortkomingen van door Pers-Wereld ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.
9.3 Indien de overmacht ten minste dertig (30) dagen voortduurt, zijn beide Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

 

10. Melding onrechtmatige informatie

10.1 Pers-Wereld heeft een procedure vastgesteld door middel waarvan de aanwezigheid op of de toegankelijkheid via de Website van vermeend onrechtmatig materiaal of vermeend onrechtmatige activiteit aan Pers-Wereld kan worden gemeld. Dat kan via het e-mailadres info@pers-wereld.nl.
10.2 Pers-Wereld is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het (onrechtmatig) gebruik van de Website. Pers-Wereld is slechts, onder de voorwaarden zoals hieronder aangegeven, gehouden om na ontvangst van een melding onmiskenbaar onrechtmatig materiaal te verwijderen of onmiskenbaar onrechtmatige activiteit stop te zetten.
10.3 Pers-Wereld behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van materiaal of stopzetting van een activiteit over te gaan, indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het daarbij geleverde bewijs te twijfelen of indien een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kan Pers-Wereld bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat het betreffende materiaal of de betreffende activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is.
10.4 Pers-Wereld zal op geen enkele wijze partij zijn bij een geschil tussen degene die de melding doet en enige derde.
10.5 Degene die de melding doet vrijwaart Pers-Wereld tegen iedere aanspraak van derden in verband met de blokkering of verwijdering van materiaal of stopzetting van activiteiten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Pers-Wereld lijdt, nog zal kunnen lijden of die Pers-Wereld dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor rechtsbijstand.
10.6 Pers-Wereld respecteert en beschermt de privacy van degene die meldingen doen. Alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van een melding zal altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld en zal alleen gebruikt worden voor het in behandeling nemen van de melding.

 

11. Overig

11.1 Op de Overeenkomst tussen Gebruiker en Pers-Wereld en het gebruik van de Dienst is het Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.
11.2 Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met onder deze Gebruiksvoorwaarden gesloten Overeenkomsten, dan wel Overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter in Amsterdam.
11.3 Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere den geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. Pers-Wereld zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.
11.4 Pers-Wereld mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden en/of de Overeenkomst voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van rechten en verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan de Gebruiker het gebruik van de Dienst staken en de Overeenkomst opzeggen.
11.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Gebruiker wordt uitdrukkelijk verworpen.